FNs verdensmål

Vi skal skape en trygg verden for barna våre

Verdens ledere har blitt enige om 17 mål for å bekjempe verdens fattigdom og skape en mer rettferdig verden. Det er selvfølgelig en plan som BabyDan vil arbeide beinhardt for å bidra til. Barna våre skal få vokse opp og bo på en sikker, sunn og vakker jordklode.

Verdens beste plan

BabyDan motiveres av FNs 17 verdensmål. Vi ønsker å være en del av løsningen og bringe verden på rett spor med mer bærekraftige produkter og produksjon.

Vi har valgt ut tre av verdensmålene og gjort dem til våre egne ambisiøse mål. De gjelder naturligvis for hele virksomheten, og er en del av vår grønne strategi. Med felles innsats tror vi at vi klarer nå målene.

Hvis du leser videre, kan du lese mer om hvilke mål vi har valgt og hvordan vi arbeider for å oppfylle dem.
 

Lær mer om FNs verdensmål

Ta del i den bærekraftige utviklingen

BabyDan arbeider med FN-verdensmålene 7, 12 og 14 fordi vi vet at vi kan gjøre en forskjell, og fordi vi vil være med på å skape en bærekraftig utvikling.

BabyDan & bærekraft

Vi arbeider med verdensmålene 7, 12 og 14

BabyDan har utarbeidet tre mål og en 10-årig handlingsplan som tar utgangspunkt i FNs verdensmål. Vi har valgt oss verdensmålene 7, 12 og 14.

Mål 12 handler om «Ansvarlig forbruk og produksjon», mål 7 handler om «Bærekraftig energi» og mål 14 handler om «Livet i havet». BabyDan har valgt disse 3 verdensmålene fordi vi vet at vi kan gjøre en forskjell nettopp her.

Som produksjonsvirksomhet vet vi at vi forbruker mye energi og mange ressurser. Vi er også svært bevisste på at det medfører et ansvar for å minske forurensingen.

Vi ser mange muligheter for å gjøre det bedre enn vi gjør i dag. Alle tiltakene, små som store, gjør en forskjell på lang sikt. Og det er akkurat derfor vi jobber med FNs verdensmål, slik at vi kan være med på å skape en bærekraftig utvikling.

Verdensmål 7: Bærekraftig energi

Mesteparten av energien vi forbruker i dag, kommer fra fossilt brensel som olje og gass. En global økonomi som er avhengig av fossilt brensel, øker CO2-utslippet i atmosfæren og forårsaker dramatiske klimaendringer.

Effekten av et endret klimasystem påvirker alt liv, helt fra planter, dyr og mennesker. Vi må øke forbruket av rene energikilder.

Under verdensmål 7 har BabyDan fokus på delmål 7.2, som omhandler å øke den globale andelen av fornybar energi. Vi investerer i fornybar energi ved å bruke 100 % klimavennlig strøm fra danske vindmøller, og vi har LED-belysning i hele produksjonen.

Vi prøver å minimere CO2-utslippet overalt i organisasjonen ved å følge forbruket tett og synliggjøre utviklingen for alle medarbeiderne våre. Med økt egenproduksjon, mindre transport og valg av mindre CO2-belastende materialer, har BabyDan oppnådd en merkbar samlet strømbesparende effekt.

Vi har satt oss nye mål for å energioptimere bygningene og prosessene våre. For oss handler det om å minske forbruket og utslippet av drivhusgasser. 
 

Verdensmål 7

Verdensmål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

På grunn av det enorme forbruket vårt har vi mennesker skapt et økt press på jordens ressurser. Derfor må vi gjenbruke mest mulig og skape bærekraftige forbruksvaner.

Mål 12 handler om ansvarlig forbruk, å redusere avfallsmengden, minske innkjøpene våre og om å bli bedre til å gjenbruke. Som produsent er det vår oppgave å sikre at det faktisk er behov for de tingene vi produserer, og at behovet er avstemt med ressursforbruket.

Også prosessene i produksjonen og transporten av varene kan ødelegge miljøet. Vi har et stort ansvar for å være oppmerksomme på hvordan vi påvirker miljøet lokalt og globalt.

Verdensmål 12

BabyDan er motivert av FNs 17 verdensmål. Vi ønsker å være en del av løsningen og bringe verden på rett spor med mer bærekraftige produkter og produksjon.

 

Delmål 12.2: Effektiv utnyttelse av naturressurser

Under mål 12 har BabyDan fokus på delmål 12.2, som handler om å bruke og håndtere naturressurser på en bærekraftig måte.

BabyDan er en FSC-sertifisert virksomhet. Vi sikrer at trærne våre ikke kommer fra truede arter, men at de er FSC-merkede eller er laget av et restmateriale. Alle sikkerhetsgrinder fra BabyDan er FSC-sertifiserte.

BabyDan har flere miljømerker, herunder Cradle to Cradle. Siden 2017 har alle våre trykte produktkataloger vært Cradle to Cradle-sertifiserte.

Vi har dermed årlig spart miljøet for 0,4 tonn slagg, som er et miljøskadelig avfall som ikke kan gjenbrukes. Vi er i gang med å produsere biobaserte produkter på fabrikken vår i Danmark. Bioplasten er mindre CO2-belastende i forhold til den konvensjonelle plasten og utnytter fornybare fremfor ikke-fornybare ressurser.

De nye målene våre innebærer blant annet mer plaststøping i Danmark. På den måten oppnår vi en større grad av kontroll over miljømessige og sosiale forhold og minsker CO2-utslippet fra transport.

Lær mer om miljøsertifiseringene våre 

Delmål 12.4: Ansvarlig håndtering av kjemikalier og avfall

BabyDan arbeider også med delmål 12.4, som handler om å håndtere kjemikalier og avfallsprodukter på en ansvarlig måte. Hos BabyDan ønsker vi å lede an når det gjelder å sikre at produkter produseres uten fare for miljø og mennesker.

Utover å gjøre en kjemisk risikovurdering hvor vi sikrer ansvarlig og korrekt håndtering av kjemikalier, har vi skjerpede retningslinjer for bruk av farlige stoffer. Alle plastprodukter fra BabyDan er frie for hormonforstyrrende og kreftfremkallende stoffer, som for eksempel bisfenol A, PVC og ftalater.

Vi bruker kun limfri formaldehyd. Metallpulvermaling er fritt for TGIC og epoksy, og vi bruker kun vannbasert lakk. Vi fortsetter arbeidet med å bruke færre og grønnere kjemikalier, og vi øker bruken av dokumentasjon for innholdsstoffer via kjemiske kontroller og avgassingstester.

Delmål 12.5: Reduksjon av avfallsmengden

BabyDan arbeider også med delmål 12.5, som handler om å redusere avfallsmengden. Det betyr at BabyDan designer produkter som skal kunne skilles fra hverandre, slik at delene kan sorteres og gjenbrukes.

Hos BabyDan blir alt avfallet sortert, og gjenbrukt så vidt det er mulig. Vi slipper ikke ut spillvann i produksjonsøyemed, og vi gjenbruker vannet i en lukket syklus. Plast fra innløp og feilproduksjoner granuleres og gjenbrukes direkte i produksjonen vår. 

BD Plast og reduksjon av avfall i produksjonen

Verdensmål 14: Livet i havet

Livet i havet er mye viktigere enn man skulle tro. Cirka halvparten av oksygenet i luften kommer fra algene, og fangsten av fisk i havet gir mat til cirka tre milliarder mennesker.

Utover dyrelivet fanger havene også en stor del av CO2-en som vi mennesker slipper ut. På den måten legger havene en demper for klimaendringene.

De varmere havene medfører kraftigere stormer, og større innhold av CO2, som er skadelig for korallrev og skalldyr. Hvis vi kutter CO2-utslippene våre betydelig og reduserer forurensningen i havet, gir vi korallrevene en sjanse.

Det er særlig viktig at vi setter en stopper for forurensning fra aktiviteter på land, heriblant søppel og forurensning med næringsstoffer. Og det er nettopp derfor vi i BabyDan fokuserer på dette verdensmålet.

Verdensmål 14

Delmål 14.1: Stopp havforurensning

Under mål 14 har BabyDan fokus på delmål 14.1, som handler om å redusere forurensningen i havet. BabyDan er en del av miljøinitiativet Operation Clean Sweep.


Som medlem av «Clean Sweep» forbedrer vi kontinuerlig avfallshåndteringen vår og prosedyrene våre for gjenbruk. Det er avgjørende at vi får kontroll over plastavfallet vårt hvis vi vil unngå å slippe ut mikroplast i økosystemene våre. Derfor vil vi gjerne inspirere andre med innsatsen vår for å rydde opp og sortere avfall.

Les om BD Plasts medlemskap i Clean Sweep

keyboard_arrow_up